2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ-02)

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ)    
και
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής    
Ξενοδοχείο "Φιλίππειον", Θεσσαλονίκη    
11-12 Απριλίου 2002  

Δείτε τα συμπεράσματα του συνεδρίου

Back

Home
Στόχοι
Δελτίο Τύπου
Συμπεράσματα
Εγγραφή
Ημερομηνίες
Επικοινωνία
Πρόγραμμα
Φωτογραφίες
Εκδηλώσεις
Χορηγοί
Επιτροπές
Πρακτικά
Χρήσιμα
Υποβολή εργασιών

Υποβολή Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εργασίες σε οποιαδήποτε ερευνητική περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, που συμπεριλαμβάνεται αλλά δεν περιορίζεται στις εξής:

bullet

Αναπαράσταση Γνώσης

bullet

Συλλογιστική και Αναζήτηση

bullet

Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός

bullet

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

bullet

Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα

bullet

Νευρωνικά Δίκτυα

bullet

Λογικός Προγραμματισμός

bullet

Μηχανική Όραση και Ρομποτική

bullet

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής

bullet

Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων

bullet

Εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων

 

Οι εργασίες πρέπει να φέρουν πρώτη σελίδα που περιέχει τον τίτλο, τα ονόματα και τις πλήρεις διευθύνσεις (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και fax) όλων των συγγραφέων, λέξεις-κλειδιά και περίληψη 100-200 λέξεις, τόσο στην Αγγλική γλώσσα όσο και στην Ελληνική. Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα, σε μονόστηλο κείμενο με απλό διάστιχο, σε γραμματοσειρά Times Roman με μέγεθος 12pt και να μην υπερβαίνουν τις 10 σελίδες, μη-συμπεριλαμβανομένης της πρώτης σελίδας. Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σε μορφή PostScript ή PDF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου (setn02@csd.auth.gr). Οι συγγραφείς πρέπει να στείλουν ξεχωριστά την πρώτη σελίδα, μέχρι την 15η Οκτωβρίου, και ολόκληρη την εργασία (μαζί με την πρώτη σελίδα) μέχρι την 30η Οκτωβρίου.

Οι ειδοποιήσεις για την αποδοχή ή όχι των εργασιών θα αποσταλούν στον πρώτο ή στον υποδεικνυόμενο συγγραφέα κάθε εργασίας ως την 21η Δεκεμβρίου 2001. Οι αποδεκτές εργασίες πρέπει να παρουσιαστούν στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων τους, στην Ελληνική γλώσσα.

Υποβολή περιλήψεων για τη συνεδρία των μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ειδική συνεδρία για μεταπτυχιακούς φοιτητές πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου (setn02@csd.auth.gr) μια εκτεταμένη περίληψη που να περιγράφει την τρέχουσα εργασία τους, μέχρι την 30η Νοεμβρίου. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι σε μορφή PDF ή PostScript, στην αγγλική γλώσσα και με ένα άνω όριο τριών σελίδων. Ειδοποίηση για την αποδοχή ή μη των περιλήψεων θα αποσταλεί στους φοιτητές ως την 21η Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι οι περιλήψεις της συνεδρίας των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Ωστόσο οι εργασίες που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική, με σκοπό τη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου.

Εγγραφή 

Τουλάχιστον ένας συγγραφέας από κάθε εργασία που θα γίνει δεκτή θα πρέπει να εγγραφεί εγκαίρως στο συνέδριο. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Copyright © 2001 - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης
Για προβλήματα και παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων επικοινωνείστε με τον Γιάννη Ρεφανίδη
Τελευταία ενημέρωση: 05/06/02.
Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα MS-FrontPage 2000/XP.