Προηγούμενη Πάνω Επίπεδο Επόμενη Περιεχόμενα
Επόμενη: Λογική Πρώτης Τάξης Πάνω Επίπεδο: Εισαγωγή Προηγούμενη: Λογική 

2. Προτασιακή Λογική (Propositional Logic)

Η προτασιακή λογική είναι ένας φορμαλισμός κάποιων απλών μορφών συλλογιστικής. Είναι το απλούστερο λογικό σύστημα. Οι ισχυρισμοί αποτελούνται από προτάσεις οι οποίες είναι είτε αληθείς είτε ψευδείς αλλά όχι και τα δύο. Θα συμβολίζουμε τις προτάσεις με τους λατινικούς χαρακτήρες P, Q, R, κ.λ.π. και θα τις ονομάζουμε άτομα (atoms) ή ατομικούς τύπους (atomic formulas).

Για κάθε τυπική γλώσσα, πρέπει να οριστούν η σύνταξη (syntax) και η σημασιολογία (semantics) της. Η σύνταξη καθορίζει τις επιτρεπτές ακολουθίες συμβόλων (που θεωρούνται καλά σχηματισμένες) και η σημασιολογία καθορίζει τις μεταξύ τους σχέσεις. Η σύνταξη προϋποθέτει τον καθορισμό του αλφάβητου της γλώσσας, δηλαδή του συνόλου των συμβόλων με τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν καλά σχηματισμένες ακολουθίες (λέξεις). Το αλφάβητο της προτασιακής λογικής αποτελείται από τα επόμενα σύμβολα:

'Ενας καλά σχηματισμένος τύπος (ή απλά τύπος), ορίζεται ως ακολούθως: Η σημασιολογία της προτασιακής λογικής αντιστοιχεί μία τιμή αληθείας (``αληθές'', ``ψευδές'' ή tex2html_wrap_inline704 αντίστοιχα) σ' έναν τύπο, βασισμένη σε μια ερμηνεία της γλώσσας. Μια ερμηνεία (interpretation) αντιστοιχεί τιμές αληθείας στα άτομα και επεκτείνεται σε σύνθετους τύπους με χρήση ενός πίνακα αληθείας (σχ.2α  [*]) για να μεταχειριστεί τους συνδέσμους. Για παράδειγμα, ο πίνακας αληθείας του τύπου tex2html_wrap_inline706 φαίνεται στο σχ. 2β [*].

  figure55
Σχήμα 2α: Ο πίνακας αληθείας για τους συνδέσμους της προτασιακής λογικής
 

  figure65
Σχήμα 2β: Ο πίνακας αληθείας για τον τύπο tex2html_wrap_inline706
 

Κλείνουμε τη σύντομη εισαγωγή μας στην προτασιακή λογική, με τους ακόλουθους ορισμούς. 'Ενας τύπος F θα ονομάζεται ταυτολογία (tautology) ή έγκυρος (valid), αν είναι αληθής κάτω από οποιαδήποτε ερμηνεία. Αν ο τύπος F είναι ταυτολογία, γράφουμε tex2html_wrap_inline824. Για παράδειγμα, ο τύπος του πίνακα 2β [*], είναι μια ταυτολογία. 'Ενας τύπος θα ονομάζεται αντινομία (contradiction), αν είναι ψευδής κάτω από οποιαδήποτε ερμηνεία. Αν ένας τύπος καθίσταται αληθής κάτω από μια ερμηνεία M, θα λέμε ότι ο F ικανοποιείται από την M ή ότι η M είναι ένα μοντέλο (model) του F.

Θα ονομάζουμε δύο τύπους F και G ισοδύναμους (equivalent) και θα γράφουμε tex2html_wrap_inline840, αν και μόνον αν οι πίνακες αληθείας τους συμπίπτουν κάτω από οποιαδήποτε ερμηνεία.

Τα επόμενα αξιώματα είναι χρήσιμα στην προτασιακή λογική:
 

tabular86

Τα αξιώματα 6 και 7 υπονοούν ότι το σύνολο των συνδέσμων tex2html_wrap_inline882 μπορεί να αντικαταστήσει όλους τους άλλους συνδέσμους ή, μ' άλλα λόγια, ότι το σύνολο αυτό είναι επαρκές.

'Ενας τύπος της μορφής tex2html_wrap_inline884 θα ονομάζεται διάζευξη (disjunction) των tex2html_wrap_inline886 κι ένας τύπος της μορφής tex2html_wrap_inline888 θα ονομάζεται σύζευξη (conjunction) των tex2html_wrap_inline886. Θα λέμε ότι ο τύπος F είναι σε Κανονική Διαζευκτική Μορφή - ΚΔΜ, αν έχει τη μορφή tex2html_wrap_inline894 και καθένα από τα Fi είναι σύζευξη λεκτικών στοιχείων (literals), όπου με τον όρο ``λεκτικό στοιχείο'' αναφερόμαστε είτε σ' ένα άτομο είτε στην άρνησή του. Θα λέμε ότι ο τύπος F είναι σε Κανονική Συζευκτική Μορφή - ΚΣΜ, αν έχει τη μορφή tex2html_wrap_inline900 και καθένα από τα Fi είναι διάζευξη λεκτικών στοιχείων.
 


Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού

Mon Apr 5 16:25:43 EEST 1999