LPIS Home Page
Google Search

Title: Artificial Intelligence (in Greek - Τεχνητή Νοημοσύνη)
Author(s): I. Vlahavas, P. Kefalas, N. Bassiliades, I. Refanidis, F. Kokkoras, I. Sakellariou.
Availability:
Keywords: Artificial Intelligence, Knowledge Systems.
Appeared in: Book, Gartaganis Publications, ISBN 960-7013-28-X, 2002.
Abstract:

Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με τη σχεδίαση ευφυών (νοημόνων) υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζουμε με τη νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης οριοθετώντας τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει, περιγράφοντας τρόπους αναπαράστασης της γνώσης των προβλημάτων και παρουσιάζοντας αλγορίθμους αναζήτησης των λύσεων τους.

Το περιεχόμενο συμπληρώνεται με τη μελέτη κλασσικών εφαρμογών που ιστορικά ανήκουν στην περιοχή, όπως ο σχεδιασμός ενεργειών, η μηχανική μάθηση, τα έμπειρα συστήματα, κ.α. ενώ για λόγους πληρότητας γίνεται συνοπτική παρουσίαση και άλλων δημοφιλών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η ρομποτική και η μηχανική όραση.

Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει διδακτικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και συναφών μαθημάτων όπως Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων. Κάποια θέματα αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο βάθος και απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, αποτυπώνοντας την πολυετή ερευνητική εμπειρία της συγγραφικής ομάδας σε αυτά.

Με την προσπάθεια αυτή επιχειρείται να καλυφθεί ένα κενό της Ελληνικής βιβλιογραφίας για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να προαχθεί κατά το δυνατό η διάδοση και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Ελληνικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο.

See also : Home Page of 1st edition


        This paper has been cited by the following:

1 Σωμαράς Χρήστος, Σημειώσεις Μαθήματος «Ευφυή Συστήματα Λογισμικού» (Θεωρία), Τεχνολογικό Ίδρυμα Λάρισας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής Και Τηλεπικοινωνιών, Ιανουάριος 2004.
2 Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos, "An Intelligent User Profile Module for Solution Selection Support in the Context of the MultiCAD Project", Proc. 7th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence, Limoges (France), May 2004, pp. 25-37.
3 Βασίλης Κόμης, Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 960-8105-67-6, Αθήνα, 2004.
4 Σκουληκάρης Γ. Δημήτριος, «ΓΕΩ: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Γεωγραφία της Ευρώπης - Τεχνολογική Προσέγγιση», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Υπολογιστικά Μαθηματικά Και Πληροφορική", Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούνιος 2005.
5 Γεώργιος Συγλέτος, "Εξόρυξη γνώσης για εξαγωγή πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό με χρήση τεχνικών ψηφοφορίας και συσσωρευμένης γενίκευσης", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Νοέμβριος 2005.
6 Αναστασία Αλεξανδρίδου, "Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό τη βέλτιστη ταυτοποίηση πεπτιδίων και πρωτεϊνών από δεδομένα πρωτεωμικής ανάλυσης", Διπλωματική Εργασία, Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 2007.
7 Βασιλική Θ. Κονταργύρη, "Συμβολή στη μελέτη της ηλεκτρικής συμπεριφοράς ρυπασμένων μονωτήρων, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών, Δεκέμβριος 2007.
8 Αθανάσιος Γ. Δρακώτος, «Υπολογισμός Παρασίτων Χωρητικοτήτων Αλυσοειδών Μονωτήρων Μέσω Γενετικού Αλγορίθμου», Τεχνικά Χρονικά, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007.
9 Christos P. Yiakoumettis, "Speech Synthesis by Artificial Neural Networks", Proc. 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), Patras, Greece, 18-20 May 2007, pp. 527-536.
10 Γεώργιος Ι. Μπουλούγαρης, “Τεχνικές Ενισχυτικής Μάθησης σε Πολυπρακτορικά Συστήματα”, Διπλωματική Εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2008.
11 Τσιμάρα Μαρία, "Δημιουργία ευφυούς συστήματος διάγνωσης παθήσεων του προστάτη", Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών "Πληροφορική Επιστημών Ζωής", Πάτρα 2009.
12 Δρόσου Πουγούνιας, Νικόλαος, «Μεταγραφή εφαρμογής κατασκευής δέντρων απόφασης με χρήση γενετικών αλγορίθμων», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΜΕΤ), Νοέμβριος 2012.
13 Zacharias, O., Panou, E., Askounis, D.T., Vassilikopoulou, A., “Project risk ranking in large-scale programs: A fuzzy set based approach”, (2014) Asia-Pacific Journal of Operational Research, 31 (3), art. no. 1450020.
14 Theodoros G. Soldatos, Nelson Perdigão, Nigel P. Brown, Kenneth S. Sabir, Seán I. O’Donoghue, How to learn about gene function: text-mining or ontologies?, Methods, Volume 74, 1 March 2015, Pages 3-15, ISSN 1046-2023, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymeth.2014.07.004.


MLKD Home ISKP Home