Ευφυείς Πράκτορες

Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι ευφυείς (ή νοήμονες) πράκτορες (intelligent agents), ο οποίος είναι ένας από τους πιο πρόσφατους και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον κλάδους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ιδιαιτερότητα του κλάδου είναι ότι χρησιμοποιεί τεχνικές που αναπτύχθηκαν σε όλους τους επιμέρους κλάδους, όπως για παράδειγμα της αναπαράστασης γνώσης, σχεδιασμού ενεργειών, κλπ. Η τεχνολογία πρακτόρων χρησιμοποιείται σε πλήθος εφαρμογών, όπως η παροχή έξυπνων υπηρεσιών βοήθειας, η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, η οργάνωση καθημερινού προγράμματος, έλεγχος μεγάλων εργοστασιακών μονάδων, κλπ. Το ενδιαφέρον για την τεχνολογία των πρακτόρων είναι συνεχώς αυξανόμενο καθώς θα αλλάξει η μορφή της διασύνδεσης χρήστη-λογισμικού. Ο χρήστης δε θα επικοινωνεί απευθείας με κάποια εφαρμογή αλλά θα χρησιμοποιεί έναν πράκτορα ο οποίος θα τον διευκολύνει σε χρονοβόρες διαδικασίες, διαδικασίες ρουτίνας ή διαδικασίες που χρειάζονται κάποια ικανότητα που ο χρήστης δεν έχει αποκτήσει ακόμη.

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν αρχικά η δομή και οι αρχιτεκτονικές των ευφυών πρακτόρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα πολυπρακτορικά συστήματα και τα ειδικότερα θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας πρακτόρων σε ένα τέτοιο σύστημα.Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Εισαγωγή. Θεωρήσεις πρακτόρων. Χαρακτηριστικά. Πολυπρακτορικά συστήματα. Προτυποποίηση. Αφηρημένες Αρχιτεκτονικές πρακτόρων: Λογικοί πράκτορες. BDI πράκτορες. Αντιδραστικοί πράκτορες. Υβριδικοί πράκτορες. Πολυπρακτορικά Συστήματα: πρωτόκολλα επικοινωνίας, Θεωρία πράξεων λόγου, Γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων, ΚQML και FIPA ACL. Πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης πρακτόρων. Αρχιτεκτονική μαυροπίνακα. Πρωτόκολλο σύναψης συμβολαίων. Διαπραγμάτευση. Δημοπρασίες. Πολυπρακτορικός Σχεδιασμός. Πράκτορες που μαθαίνουν. Κινητοί πράκτορες. Τεχνολογία Λογισμικού βασισμένη σε ευφυείς πράκτορες. Εφαρμογές Πρακτόρων. Πράκτορες και Διαδίκτυο. Σημασιολογικός Ιστός. Υπηρεσίες Ιστού.

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ.

Ταυτότητα Μαθήματος
Εξάμηνο Β
Διδακτικές Μονάδες 3
Ώρες Διδασκαλίας (εβδομαδιαία) 3
Προαπαιτούμενα Μαθήματα -

Διδασκαλία

Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις που γίνονται κάθε Παρασκευή 11:30 - 14:00 στην Αίθουσα Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής, στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα γίνει ανάθεση προγραμματιστικής εργασίας στους φοιτητές, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής πρακτόρων πάνω σενάρια που θα δοθούν, με τη χρήση κάποιου εργαλείου/γλώσσας ανάπτυξης πρακτόρων. Στόχος της εργασίας είναι η εκμάθηση του εργαλείου, η ανάπτυξη της εφαρμογής σε αυτό, η παρουσίαση της εργασίας και του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε (στην αίθουσα), και τέλος, γραπτή εργασία στην οποία αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι παραπάνω δραστηριότητες.

Ο προγραμματισμός των διαλέξεων είναι ο ακόλουθος:

A/A Ημ/νία Περιεχόμενο Παρουσιάσεις & Εργασίες
1
22/02/13 Παρουσίαση Μαθήματος - Εισαγωγή  
2
01/03/13

Ευφυείς Πράκτορες

 
3
08/03/13

Λογικοί Πράκτορες

 
4
22/03/13

Αποδοτικοί Πράκτορες

 
5
29/03/13

Αντιδραστικοί και Υβριδικοί Πράκτορες

Ορισμός ομάδων - επιλογή εργασιών
6
05/04/13

Αλληλεπιδράσεις Πολλαπλών Πρακτόρων

 
7
12/04/13

Σύναψη Συμφωνιών μεταξύ Πρακτόρων (α)

Παράδοση ανάλυσης - προδιαγραφών
8
19/04/13

Σύναψη Συμφωνιών μεταξύ Πρακτόρων (β)

 

9
26/04/13

Επικοινωνία Πρακτόρων

 

10
17/05/13

Συνεργασία Πρακτόρων (α)

Παράδοση πρώτης έκδοσης εργασίας

11
24/05/13

Συνεργασία Πρακτόρων (β)

Παρουσιάσεις εργασιών

 

12
31/05/13

Ανακεφαλαίωση, Ύλη, Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Παρουσιάσεις εργασιών

 
13 07/06/13 Παραδόσεις εργασιών Παράδοση τελικής έκδοσης εργασίας

 

Εργασίες - Παρουσιάσεις

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα γίνει ανάθεση προγραμματιστικής εργασίας στους φοιτητές, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής πρακτόρων πάνω σενάρια που θα δοθούν, με τη χρήση κάποιου εργαλείου/γλώσσας ανάπτυξης πρακτόρων. Στόχος της εργασίας είναι η εκμάθηση του εργαλείου, η ανάπτυξη της εφαρμογής σε αυτό, η παρουσίαση της εργασίας και του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε (στην αίθουσα), και τέλος, γραπτή εργασία στην οποία αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι παραπάνω δραστηριότητες. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν κατά τη διάρκεια των τελευταίων μαθημάτων.

 


Τρόπος Εξέτασης

Ο τρόπος εξέτασης περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος Συμβολή Σχόλια
Γραπτές Εξετάσεις 50% Γραπτά τα οποία δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (3/5 ή 6/10) απορρίπτονται, άσχετα με την συνολική βαθμολογία (εξετάσεις + εργασία) που συγκεντρώνει ο φοιτητής.
Εργασία 50%

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα γίνει ανάθεση προγραμματιστικής εργασίας (παλαιότερες-ενδεικτικά) στους φοιτητές, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής πρακτόρων πάνω σενάρια που θα δοθούν, με τη χρήση κάποιου εργαλείου/γλώσσας ανάπτυξης πρακτόρων. Στόχος της εργασίας είναι η εκμάθηση του εργαλείου, η ανάπτυξη της εφαρμογής σε αυτό, η παρουσίαση της εργασίας και του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε (στην αίθουσα), και τέλος, γραπτή εργασία στην οποία αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι παραπάνω δραστηριότητες. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν κατά τη διάρκεια των τελευταίων μαθημάτων.

Για την καλύτερη παρακολούθηση της εκπόνησης της εργασίας και την παροχή βοήθειας, υπάρχουν και ενδιάμεσα παραδοτέα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τα οποία θα αξιολογηθούν και θα συνεισφέρουν στην τελική βαθμολογία.

Θέματα Εργασίας

Ο συνολικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων και της εργασίας. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 6/10. Προϋπόθεση για να προστεθούν οι μονάδες της εργασίας αποτελεί να είναι προβιβάσιμος ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων, δηλαδή 3/5.

 

Βιβλιογραφία

Βασικά Συγγράμματα

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία (προαιρετικά)

 

Εξεταστέα Ύλη

Εκπαιδευτικό Υλικό
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι στο Internet

 

Επικοινωνία

Καθημερινά, στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.

Νικόλαος Βασιλειάδης

e-mail: nbassili @ csd.auth.gr .

 

Ανακοινώσεις